سازمان میادین میوه و تره بار و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت

آگهی حراج حضوری بازارچه عینک

 

به استناد چهارصد و پنجاه و چهارمین مصوبه هیئت مدیره، سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت در نظر دارد بازارچه عینک واقع رشت بلوار شهید افتخاری روبروی بنیاد جانبازان را از طریق انجام تشریفات حراج حضوری در قالب اجاره یک ساله به اشخاص حقیقی و حقوقی واجد الشرایط مطابق نظر کارشناس رسمی دادگستری واگذار نماید.

متقاضیان می توانند جهت دریافت اطلاعات تکمیلی و خرید اسناد شرکت در حراج حضوری، پس از انتشار آگهی نوبت دوم از مورخ ۹۵/۱۱/۰۹ تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۴ با ارائه رسید بانکی به مبلغ ۵۰۰/۰۰۰ ریال (بابت خرید اسناد) واریز شده به شماره حساب ۳۱۰۰۰۰۰۲۱۶۰۰۲ نزد بانک ملی، به سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت واقع در میدان فرهنگ، خیابان پرستار مراجعه نمایند.

مبلغ سپرده شرکت در حراج حضوری به مبلغ ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که میبایست بصورت وجه نقد به حساب سپرده سازمان به شماره ۳۱۰۰۰۰۰۲۱۵۰۰۴ نزد بانک ملی واریز گردد.

جلسه حراج حضوری روز شنبه مورخ ۹۵/۱۱/۱۶ راس ساعت ۱۴:۳۰ در دفتر کار مدیرعامل سازمان به نشانی فوق الذکر تشکیل می گردد.

هزینه درج آگهی و کارشناسی بر عهده برنده می باشد.

سایر شرایط و اطلاعات در اسناد حراج مندرج می باشد

بدیهی است شرکت در حراج و اعلام قیمت پیشنهادی به منزله قبول شروط سازمان می باشد

سازمان در رد یا قبول پیشنهاد مختار می باشد

سازمان ساماندهی مشاغل شهری و فرآورده های کشاورزی شهرداری رشت

آدرس

رشت، خیابان فرهنگ، سازمان

تلفن: 013-33221166

پست الکترونیک: info@rashtmayadin.ir